Λογιστικές υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Η «ΑΒΑΚΑΣ Λογιστική» παρέχει υπεύθυνα μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, εταιρίες και οργανισμούς.

  1. 1. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
  2. 2. Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχειρήσεων
  3. 3. Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία
  4. Υπολογισμός, τήρηση και μηχανογράφηση μισθοδοσίας - Αποστολή ΑΠΔ - Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (μέσω ΕΡΓΑΝΗ) - Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών - Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών ΦΜΥ - Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών. - Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
  5. 4. Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιτηδευματιών
  6. Φορολογίας εισοδήματος - ΦΠΑ - Ενδοκοινοτικών συναλλαγών - Ακινήτων - Παρακρατούμενων φόρων - Ισολογισμών - Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών
  7. 5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μιχελάκης Δημήτριος

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξεως, Αρ. Αδείας ΟΕΕ: 79086